Κατατέθηκε η νέα τροπολογία για χειρουργεία από ιδιώτες γιατρούς στο ΕΣΥ

Χθες το βράδυ κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Με την προσθήκη του άρθρου 11Α στο άρθρο 11 του νόμου 2889/2001 (Α’ 37) θεσμοθετείται το δικαίωμα απασχόλησης ιδιωτών γιατρών στα νοσοκομεία, όπως προέβλεπε η σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Υγείας που αποσύρθηκε προ δύο εβδομάδων, μετά από αντιδράσεις στη Βουλή.

«Δέχομαι τη Βουλή ως πεδίο διαλόγου και όχι αντιπαράθεσης. Δεν θέλω μια σημαντική μεταρρύθμιση να κρυφτεί πίσω από ένα διαδικαστικό ζήτημα» είχε δηλώσει ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση ήταν αίτημα και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και άλλων φορέων του ιατρικού κόσμου.

Tο άρθρο 11Α

Η νέα τροπολογία προτείνει να προστεθεί το άρθρο 11Α μετά από το άρθρο 11 στο ν. 2889/2001 (Α΄ 37) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»:

«Άρθρο 11Α

Συνεργασία ιδιωτών ιατρών με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας
1. Ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων δύνανται να συνεργάζονται με νοσοκομεία του δημοσίου συστήματος υγείας για την πραγματοποίηση ιατρικών πράξεων, συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, και να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9.

2. Οι ιδιώτες ιατροί, κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, χρησιμοποιούν, έναντι αποζημίωσης του νοσοκομείου, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του, και δύνανται να συνεργάζονται με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό αυτού, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Οι ιδιώτες ιατροί υποχρεούνται να καλύπτουν τις κάθε είδους δαπάνες του νοσοκομείου, που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε αυτό, ιδίως λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεις του πάσης φύσεως προσωπικού.

3. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτούνται άδεια από τον Διοικητή του οικείου νοσοκομείου, κατόπιν αίτησης του ιδιώτη ιατρού, και εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης της ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας της παρ. 1, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων μερών, η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας, η διαδικασία και οι λόγοι ανάκλησης αυτής, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ιδιώτες ιατροί, οι όροι χρήσης των υποδομών και του εξοπλισμού του εκάστοτε νοσοκομείου, οι όροι συνεργασίας με το προσωπικό, η ανάληψη της υποχρέωσης των ιδιωτών ιατρών για την αποζημίωση του νοσοκομείου σχετικά με τη χρήση των υποδομών, του εξοπλισμού και της πάσης φύσεως δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού του, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της αποζημίωσης, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της ορθής εκτέλεσης της συνεργασίας, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.»

Μοιραστείτε την ανάρτηση::